Služby

Vyrovnanie záväzkov na základe uzatvorenej dohody

V prípade existencie zmluvného vzťahu, na základe ktorého vznikajú jednej zmluvnej strane nejaké záväzky voči druhej zmluvnej strane, je možné ich nesplnenie http://www.prirozenoucestou.cz/ vyriešiť aj inou, než súdnou cestou. Pre takýto prípad poslúži Dohoda o urovnaní záväzkov, ktorá slúži na to, aby sa vyriešila spokojnosť oboch zmluvných strán, pričom ale obe strany budú pravdepodobne musieť pristúpiť k zmierneniu svojich požiadaviek. Aby prišlo k vzájomnej dohode, ktorá bude vyhovujúca pre obidve strany, spíše sa písomná podoba takejto dohody, na základe ktorej nie je nevyhnutné následne pristupovať k riešeniu vo forme súdneho sporu. Dohoda o urovnaní záväzkov je teda zmluvný vzťah, ktorý sa uzatvára za cieľom vyriešenia nadobudnutých záväzkov, pri ktorých majú zmluvné strany pocit, že dojednané podmienky sú sporné alebo pochybné. Vyriešiť takúto konfliktnú situáciu je možné tým pádom na základe dohodnutia ústupku alebo kompromisu, na ktorom sa spoločne musia zainteresované osoby dohodnúť.

uzavretie dohody

Keďže Dohoda o urovnaní záväzkov nahrádza predošlý uzatvorený zmluvný vzťah, je nevyhnutné, aby rovnako spĺňala dané zmluvné náležitosti. To znamená, že takáto dohoda musí obsahovať základné informácie o oboch zmluvných stranách, spoločne s ich podpismi, ktorými vzájomný kompromis potvrdzujú.

podpis dohody

Veľmi dôležitá časť dohody musí byť vymedzenie konkrétneho záväzku, ktorý je zmluvným predmetom a bude sa uzatvorením tejto dohody nahrádzať, či už v plnej miere, alebo iba čiastočne. Dohoda o urovnaní musí byť tým pádom spísaná v písomnej podobe, pričom je možné do nej doplniť aj iné potrebné náležitosti. Na základe vopred dohodnutého urovnania sa následne vyriešia povinnosti ohľadom vzniknutého záväzku a jeho nahradenia. Túto formu dohody je možné využiť na vyriešenie sporu ohľadom vyrovnania záväzku vo forme dlhu alebo aj nahradenia vzniknutej škody. Dôležité, je ale podotknúť to, že nahradením cez Dohodu o urovnaní konkrétny záväzok síce zanikne, ale vznikne v nej zároveň nový, ktorý predošlý nahrádza a je potrebné ho splniť.

Podobné príspevky